Mesto Prešov v roku 2022 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.565€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 3.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2022.

O nás

ŠK TAEKWON-DO GE-BAEK Prešov (ďalej len klub), je dobrovoľným, neziskovým, politicky nezávislým združením v zmysle z. č. 83/1990 Zb. z marca 1990 o združovaní občanov. SZ TKD ITF vznikol 15. 08. 2000 zaregistrovaním Stanov na Ministerstve vnútra SR s číslom spisu: VVS/1 – 900/90 – 17208. Identifikačné číslo klubu pridelené Štatistickým úradom SR je nasledovné: 37790153. Adresa klubu: Ľ. Podjavorinskej č. 4, 080 05 Prešov. Bankové spojenie: 266671 8106/1100 Tatra banka a.s., pobočka Prešov. Miesto vykonávania športovej činnosti je telocvičňa nachádzajúca sa vo viacúčelovom objekte na ul. Budovateľskej č. 34 v Prešove.