Mesto Prešov v roku 2022 poskytlo na rozvoj športu ŠK Gebaek dotáciu vo výške 3.565€. Ďakujeme.

Projekt je podporený sumou 3.000€ z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2022.

Kontaktné údaje a dôležité informácie

Športový klub Taekwon-Do GE-BAEK Prešov
Ľ. Podjavorinskej 4, 080 05 Prešov
e-mail: gebaek.presov@gmail.com
č.ú.: SK86 1100 0000 0026 6671 8106, Tatrabanka

Prezident: Ing.  Tomáš Olejár

e-mail:  olejar.tomas90@gmail.com.
tel.: 0915892781

Informácia k poplatkom,  Prihláseniu dieťaťa do klubu a ďalšie potrebné informácie:

V našom klube robíme nábor nových členov v priebehu mesiacov september až október  a následne v mesiacoch február až marec. Tréningy začínajú v prvý deň mesiaca september príslušného školského roka a podľa aktuálneho tréningového plánu, ktorý je zverejnený  na našej webovej stránke trénujeme až do 30 júna.  Počas letných prázdnin v mesiacoch júl a august deti ďalej pokračujú v tréningovom procese  v upravenom režime  2 až 3 krát v týždni.  Časy tréningov  sú zverejňované  na našej FB stránke: Športový klub Taekwon – Do GE-BAEK Prešov prípadne oznamu uverejneného cez aplikáciu Paysy, ktorá slúži ako evidenčný a dochádzkový portál pre všetkých registrovaných členov nášho klubu, prípadne vo vytvorenom chate prostredníctvom aplikácie messenger pod názvom “TKD tréningy” a “SK Ge – baek – Info”. V prvej polovici mesiaca august v druhom týždni organizujeme pravidelné 6-7 dňové sústredenie pre deti, kde prebieha intenzívny tréningový proces ako príprava na novú tréningovú sezónu. Sústredenie je spojené nie len s tréningom, ale aj s hrami, súťažami, oddychom, relaxom, spoločnou grilovačkou detí, trénerov a rodičov, diskotékou, karnevalom, vyhodnocovaním masiek a rôznymi súťažami. Sústredenie organizujeme už niekoľko rokov pričom v roku 2022 bude organizované v rekreačných zariadeniach  penzión Ružbašský Dvor a penzión San Andre vo Vyšných Ružbachoch.  Cena sústredenia sa pohybuje za 7 dni cca 260 Eur.

-    Mesačný poplatok za tréningy na jednotlivca je vo výške 35 Eur (pre členov klubu, ktorí sú zaradení v skupine „A“), V prípade, že chodia dve deti z jednej rodiny a sú zaradení do skupiny „A“ mesačný poplatok pre oboch je upravený na 55 Eur.

-    Mesačný poplatok za tréningy na jednotlivca je vo výške 25 Eur (pre členov klubu, ktorí sú zaradení v skupinách „Nábor a Začiatočníci“). V prípade, že chodia dve deti z jednej rodiny a sú zaradení do skupín „Nábor a začiatočníci“ mesačný poplatok pre oboch je upravený na 40 Eur.

 -  Do konca aktuálneho kalendárneho roka je potrebné na každého cvičenca zaplatiť jednorazový poplatok 15 Eur členské do klubu. Tento poplatok sa platí každý rok, raz ročne kedykoľvek od mesiaca september do konca mesiaca december. 

-    V priebehu mesiaca január – do konca mesiaca február sa platí jednorazový poplatok vo výške 20 Eur členské zväz. Tento poplatok sa tiež platí na účet klubu a následne komplet členské do zväzu za všetkých členov sú vedením nášho klubu zaslané na účet Slovenského zväzu TKD ITF so sídlom v Smoleniciach. Následne je osobám vydaný Členský preukaz, športovo – lekárska knižka, kde sa im budú zapisovať všetky výsledky zo súťaží, účasť na sústredeniach, potvrdzovať zdravotná spôsobilosť a lepiť členské známky. Každý rok je potrebné, aby rodič, alebo člen klubu zabezpečil pečiatku a stanovisko príslušného lekára (pediatra), že člen klubu je schopný vykonávať športovú činnosť v našom klube – zväze (v preukaze sú na tento účel prispôsobené kolónky).

 Všetky platby je potrebné uhrádzať na účet klubu ŠK TKD GE-BAEK Prešov do konca príslušného mesiaca : SK86 1100 0000 0026 6671 8106 aj s príslušným VS, ktorý bude členovi klubu vygenerovaný aplikáciou PaySy. Samostatne bude vygenerovaný VS pre mesačné poplatky za tréningy (ten bude každý mesiac rovnaký) a rovnako samostatne aj pre jednorázové poplatky do klubu a zväzu. Táto aplikácia slúži v našom klube, ako evidenčný systém všetkých členov nášho klubu, evidenčný systém prehľadu uhradených aj neuhradených platieb, evidenčný systém dochádzky detí na tréningy. Všetci členovia klubu majú svoju digitálnu kartu (v telefóne alebo vytlačenú na papieri s QR kódom prislúchajúcim konkrétnej osobe) a touto priamo na tréningu naskenovaním do mobilného zariadenia potvrdia svoju účasť na danom tréningu, pričom rodič to cez konto člena klubu v aplikácii PaySy môže kontrolovať). Ďalej táto aplikácia slúži, ako informačný systém cez ktorý rodičom, alebo členom klubu (ak majú 15 rokov) odovzdávame všetky dôležité informácie o prípadných zmenách v tréningovom procese, o všetkých akciách plánovaných naším klubom, alebo Slovenským zväzom Taekwon – Do ITF,  a rovnako tak všetky informácie súvisiace s klubom. Rovnako sa tam nachádzajú aj všetky informácie o členovi klubu (Vašom dieťati: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, váhu, výšku, technický stupeň vzťah ku klubu a ďalšie) a prostredníctvom tejto aplikácie rovnako zabezpečujeme prihlásenie a následnú účasť dieťaťa  na sústredení, ktoré organizujeme každý rok v mesiaci august a ďalšie možnosti, ktoré nám táto aplikácia poskytuje.

 -    Do tejto aplikácie vkladáme údaje o všetkých deťoch ,ktorí vypíšu a predložia Prihlášku do nášho klubu a Slovenského zväzu Taekwon – Do ITF (ide o jedno tlačivo formát A4 spolu s 3 ks fotografiami). Za osoby do 15 rokov vypisujú aj podpisujú Prihlášku rodičia, osoby staršie, ako 15 rokov (vrátane) môžu prihlášku vypísať a podpísať. Následne z tejto aplikácie bude osobe, alebo rodičovi zaslaný aktivačný email (podľa údajov z Prihlášky) v ktorom bude mať adresát všetky prístupové údaje do aplikácie a konta, ktoré bolo vytvorené ku konkrétnemu členovi nášho klubu. V prípade potreby s používaním aplikácie Vám radi pomôžeme. Môžete sa obrátiť priamo na trénerov prípadne vedenie klubu.

 Tréningy prebiehajú v našej  novej veľkokapacitnej telocvični na ulici Budovateľska č. 34 Prešov. Telocvičňa sa nachádza v objekte, kde sídli viacero rôznych združení so športovým, ale aj iným zameraním. Vstup do objektu je z ulice Budovateľská, kde na vstupnej bráne do objektu je viditeľne umiestnený reklamný baner s logom nášho klubu, ktorý Vás nasmeruje priamo až k vstupným dverám do telocvične nášho klubu. Ak pripadne tréning na deň, ktorý je dňom kedy je štátny sviatok, prípadne prázdniny a tréning z dôvodu rozhodnutia vedenia klubu nebude, tieto tréningy sa v iný termín nenahrádzajú !!!   Člen klubu je oslobodený od poplatkov za tréningy, len v prípade, že je dlhodobo neschopný vykonávať tréningový proces na základe potvrdenie vystaveného príslušným lekárom z dôvodu vážneho úrazu, hospitalizácie v zdravotníckom zariadení prípadne účasťou na liečebnom procese v zdravotníckom zariadení. Potvrdenie od lekára na základe, ktorého bude poplatok za tréningy odpustený  je potrebné predložiť trénerom, prípadne členom vedenia klubu bez meškania. V čase bežných ochorení, ako je chrípka, nádcha a podobne sa poplatok za tréningy neodpúšťa.